Regulamin rezerwacji i hotelu Verde Montana

 

 • Regulamin rezerwacji i hotelu Verde Montana


       Przedmiot Regulaminu

1.   Regulamin określa zasady świadczenia usług, zasady odpowiedzialności Hotelu i Gości oraz zasady przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.   Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Verde Montana

3.   Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.verdemontana.pl


         Rezerwacja

1.   Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji gwarantowanej jest dokonanie przedpłaty w wysokości 50% (lub innej, jeśli potwierdzenie rezerwacji stanowi inaczej) na konto bankowe hotelu lub należy podać numer karty kredytowej, datę jej ważności, kod CVC/CVV i nazwisko okaziciela karty, wraz z upoważnieniem do jej obciążenia.

2.   Poprzez ofertę specjalną należy rozumieć termin min. Weekend Trzech Króli, Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy, Weekend Boże Ciało, Weekend Listopadowy, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i inne.

3.   Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji, chyba że na potwierdzeniu rezerwacji jest wskazany inny termin; po upływie wskazanego terminu Hotel będzie uprawniony do anulowania rezerwacji.

4.   Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Verde Montana - w przypadku płatności kartowych liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5.   Z zastrzeżeniem puntu 6 poniżej, cena podana na potwierdzeniu rezerwacji jest ceną ostateczną i wiążąca, wpłata zadatku, całej należności za pobyt lub rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z jej akceptacją.

6.   W przypadku wykrycia przez Hotel, iż cena na potwierdzeniu rezerwacji w wyniku omyłki została wskazana w sposób błędny, Hotel w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od przesłania potwierdzenia rezerwacji, a jednocześnie nie później niż na 48 godzin przed planowanym przybyciem Gościa, będzie uprawniony do jej skorygowania do ceny wynikającej z cennika dostępnego na stronie www.verdemontaa.pl bądź stosowanej w ramach danej oferty specjalnej.

7.   Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT uprasza się o podanie danych firmy w dniu wpłaty.

8.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W przypadku korzystania z tej formy płatności, nie można zmieniać kwoty zadatku, podanej w potwierdzeniu rezerwacji.

9.   Uprzejmie informujemy, iż nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.

10.  Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami i ofertami specjalnymi):

 • nocleg w komfortowym pokoju

 • śniadanie w formie bufetu

 • nieograniczona możliwość korzystania z parku wodnego Zielona wySPA

 • pokój zabaw małpi gaj

 • zewnętrzny plac zabaw

 • Dzieci do lat 3 - pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.

 • Dzieci 4-6 lat – pobyt w hotelu ( śpiące z rodzicami)- dopłata za śniadanie 30 zł/doba, dopłata za śniadanie i obiadokolację 90 zł/doba.

 • Cena pokoju rodzinnego dotyczy 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12l., jeżeli dzieci mają powyżej 12l. należy zgłosić ten fakt, zostanie naliczona stosowna dopłata.

 • Dziecko – osoba która nie ukończyła 13 roku życia.

        11. Hotel pobiera opłatę uzdrowiskową zgodnie z taryfikatorem Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju, tj: 4,50zł /osobodzień

        12. Hotel pobiera opłatę za parking 20 zł za dobę

        13. Hotel nie przyjmuje zwierząt; w przypadku kiedy goście przyjadą ze zwierzęciem zostaną obciążeni kwota 500 zł za niedostosowanie się do regulaminu oraz zostanie pobrana dodatkowo kwota 50 zł za każdą dobę pobytu.

 
         Anulacja rezerwacji

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ofercie standardowej, w pakiecie Spa oraz w ofercie specjalnej* tj.min. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Weekend 3-Króli, Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy, Weekend Boże Ciało, Wakacje, Weekend Listopadowy-Oktoberfest itd. Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu według następujących zasad:

1. Rezygnacja powyżej 14 dni od daty planowanego przyjazdu (standardy i pakiety nie oznaczone * ) - Hotel zwraca 100 % wartości zadatku. Dotyczy pokoi 1-os, 2-os i 2-os z dostawkami.

2. Rezygnacja poniżej 14 dni (standardy i pakiety nie oznaczone * ) - wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. Dotyczy pokoi 1-os, 2-os i 2-os z dostawkami.

3. Rezygnacja powyżej 21 dni od daty planowanego przyjazdu - Hotel zwraca 100 % wartości zadatku. Dotyczy pakietów specjalnych  tj.min. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Weekend 3-Króli, Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy, Weekend Boże Ciało, Wakacje, Weekend Listopadowy-Oktoberfest itd. oraz pokoi rodzinnych, pokoi rodzinnych studio, apartamentów, apartamentów de lux, apartamentu exclusive.

4. Rezygnacja poniżej 21 dni - wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. Dotyczy pakietów specjalnych  tj.min. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Weekend 3-Króli, Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy, Weekend Boże Ciało, Wakacje, Weekend Listopadowy-Oktoberfest itd. oraz pokoi rodzinnych, pokoi rodzinnych studio, apartamentów, apartamentów de lux, apartamentu exclusive.

5. W przypadku braku przybycia "no show" bez anulowania rezerwacji wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

6. Rezerwacja bezzwrotna - płatna 100% wartości pobytu w momencie rezerwacji; brak możliwości zmiany terminu, anulacji oraz zwrotu wpłaconej kwoty.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku anulacji zwrot wpłaconego zadatku następuje do 14 dni od momentu zgłoszenia.


         Meldunek i pobyt w hotelu

1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.   Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka. Na gościu spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentów do wglądu. W razie braku stosownego dokumentu zniżki nie przysługują.

3.   W przypadku przedpłaty, płatność pozostałej części płatności za deklarowany pobyt następuje w chwili meldunku.

4.   W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny niezrealizowanego planowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5.   Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

6.   Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

7.   Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9.   Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

10. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

13.  Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 


         Usługi

1.   Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję obsługi.

2.   Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;

 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;

 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

 • sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

 • budzenie o oznaczonej godzinie;

 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;

 • przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.


         Rozpatrywanie reklamacji

1.   Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przez ich złożenie w recepcji hotelu bądź przesłanie na adres hotelu.

2.   W reklamacji należy zamieścić opis reklamowanej usługi oraz przedmiot i zakres zastrzeżeń; niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną poważnego opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Gościa. Składając reklamację należy wskazać adres Gościa do doręczeń; niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi Hotelowi doręczenie Gościowi odpowiedzi na reklamację.

3.   Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie pisemnej, przez wysłania na adres Gościa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Hotel pisma z reklamacją, odpowiedzi na reklamację zawierającej ustosunkowanie się do wskazanych przez Gościa zarzutów. 


         Odpowiedzialność

1.   Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

2.   Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

3.  GOŚĆ ponosi odpowiedzialność za nieuzasadnione uruchomienie systemu ochrony przeciwpożarowej. Za każdorazowe nieuzasadnione  uruchomienie systemu GOŚĆ zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) zł netto.

4.    Każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie systemu przeciwpożarowegoprzez GOŚCIA powodujące  przybycie zastępów straży pożarnej i ewakuację gości hotelowych  zobowiązuje GOŚCIA do uiszczenia kary umownej w wysokości 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

5.   W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

6.   Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

7.   Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, bądź utratę pojazdu pozostawionego na parkingu hotelowym.